บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

Sompo เป็นสมาชิกของ SOMPO HOLDINGS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันภัยและความเสี่ยงที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่นมานานกว่าศตวรรษ
วันนี้ บริษัท ซมโปะ โฮลดิ้งส์ ให้บริการลูกค้าในกว่า 30 ประเทศและภูมิภาค
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 Sompo ได้ให้บริการแก่ บริษัท และบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการประกันภัยชั้นดี แต่ราคาไม่แพงในไทย
หัวใจของสิ่งที่เราทำคือความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา นอกเหนือจากการให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของลูกค้าของเราเมื่อต้องการปกป้องสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญและคุ้มค่ามากที่สุด เพราะเหนือสิ่งอื่นใดความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาคือสิ่งที่เราทำงานร่วมกัน

ประวัติของเรา

2540

บริษัท ไทย-ยาซึดะ ประกันภัย จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวน 300 ล้านบาท โดยเริ่มแรก ใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทย-ยาซึดะ ประกันภัย จำกัด”

2545

บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ในเดือนมิถุนายน 2545 The Yasuda Fire & Marine Insurance Inc. ได้ควบรวมกิจการกับ The Nissan Fire & Marine Insurance Inc. ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อว่า Sompo Japan Insurance Inc. สำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด”

2555

เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,120 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน โดยประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น 3 ราย ดังนี้
1. Sompo Japan Insurance Inc.
2. Sompo Japan Asia Holdings Pte. Ltd.
3. Sompo Insurance Singapore Pte. Ltd.
ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น

2556

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการควบรวมธุรกิจกับ นิปปอนโคอะ ประเทศไทย

2557

ควบรวมธุรกิจและกลายเป็นบริษัทประกันที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

ภายในปี 2557 กิจการภายใต้กลุ่ม NKSJ ประกอบด้วย Sompo Japan Insurance Inc. และ Nipponkoa Insurance Co., Ltd. จะควบรวมธุรกิจและกลายเป็นบริษัทประกันที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ด้วยพันธกรณีที่มุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมีเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลก ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการด้านการประกันภัยที่มีคุณภาพสูงสุดจากเรา

2559

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 บริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited” มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของสำนักงานใหญ่ (กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อสะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ SOMPO GROUP ทั่วโลก โดยมีพันธกิจหลักในการยึดถือนโยบายความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเรา เป็นอันดับแรก และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนาทางเลือกของประกันในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพ เพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของทุกท่าน

นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจของบริษัท
บริษัทในฐานะผู้รับประกันภัย มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถในการให้บริการ ด้านประกันภัยและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยต่อทั้งลูกค้าของบริษัทและสังคมโดยภาพรวม

แนวทางในการปฏิบัติ
บริษัทมีความพยายามที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • รับฟังเสียงลูกค้า และตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ

 • นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และมีเป้าหมายที่จะให้บริการที่ดีตลอดไป

 • ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง บนพื้นฐานของความเข้าใจและความสะดวกของลูกค้า

 • ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์

นโยบายการบริหารงานในระดับพื้นฐาน

 • การคำนึงถึงคุณภาพของการให้บริการ
  บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของบริษัท

 • การเพิ่มคุณค่าขององค์กรเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่ม โดยการนำเอายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาพัฒนาต่อยอดทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลกำไรในการประกอบการและเพิ่มคุณค่าขององค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

 • การคำนึงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
  บริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริมจุดแข็งของบริษัทในทุกด้าน โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิดระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง

 • ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส
  ในฐานะบริษัทประกันภัยและสถาบันผู้ให้บริการทางด้านการเงิน บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส พร้อมจัดให้มีระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมการปฏิบัติงานตามฏระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม
  บริษัทมี ความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการรักษาพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมในการเจรจาที่สร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมของเราและนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนทางสังคม

 • การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในสถานที่ทำงาน
  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมภายในสถานที่ทำงานที่มีลักษณะเปิดกว้าง เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และระดับองค์กร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน

ผลิตภัณฑ์ 3 อันดับแรก ของการรับประกันภัย

 • การประกันอัคคีภัย 
 • การประกันภัยรถยนต์ 
 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด