การบริหารจัดการประกันภัย และความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินนโยบายรับประกันภัยให้สอดคล้องกับแบบธุรกิจ และถูกต้องตามกฏระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้โดยได้ให้ความสนใจในสิ่งต่างๆ ดังนี้

  • การกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์

  • ช่องทางการจำหน่าย

  • พื้นที่รับประกันภัย

  • ภัยที่รับประกัน

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น บริษัทได้บริหารจัดการประกันภัย โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • จัดแผนการประกันภัยต่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการกระจุกตัวของภัย ทั้งในส่วนของพื้นที่รับประกันและภัยที่รับประกัน รวมทั้งการเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีสถานะการเงินที่มั่นคง มี Security Rating อยู่ในระดับสูง

  • จัดการทำแบบจำลองภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน เป็นการเตรียมตัวที่จะซื้อความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัทฯ

  • วิเคราะห์ความสามารถในการรับเสี่ยงภัย โดยคำนึงถึงผลประกอบการของภัยต่างๆ โดยอาศัยหลักการของนักคณิตศาตร์ประกันภัย

  • คำนวณผลกระทบของการรับความเสี่ยงภัยไว้เองกับความเปลี่ยนแปลง ของเงินกองทุนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยนักคณิตศาตร์ประกันภัยเป็นผู้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้