ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การรับประกันวินาศภัย
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยการเดินทาง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยมีการจำหน่ายผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล สาขาต่างๆ ของบริษัท และธนาคาร รวมถึงช่องทางออนไลน์ และมีการแบ่งการรับประกันภัยเป็น

  • การรับประกันภัยโดยตรง

  • การรับประกันต่อและเอาประกันต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ 3 อันดับแรก ของการรับประกันภัย

  • การประกันอัคคีภัย

  • การประกันภัยรถยนต์

  • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ25622561
เบี้ยประกันภัยรับรวม2,820.6
2,863.5
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ)879.4
1,033.0
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น47.6
49.8
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ64.3
(16.5)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)


อัตราส่วน25622561
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)61.8 75.9
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)34.9 21.7
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio) 96.797.6
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)238.5 185.5
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity) 7.6(2.1)

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย


รายการจำนวน
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ1,342.0
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ53.5
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ-

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย   ดาวน์โหลด