กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณืที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและเอื้อประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ทั้งนี้ หากตำแหน่งกรรมการว่างลง โดยเหตุครบวาระ หรือลาออกก็ตาม คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลาก ๆ ในหลาย ๆ แขนงสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่บริษัท

4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นอิสระ มีความกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์

5. การแต่งตั้งคณะกรรมการนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี