นโยบายต่างๆ ของบริษัท ประกอบด้วย

นโยบายนี้กำหนดกรอบนโยบายและนโยบายการดำเนินงานที่เป็นรากฐานสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท ฯ " และ / หรือ "บริษัท ฯ ")


1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

2. นโยบายบริหารความเสี่ยง

3. นโยบายการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

4. นโยบายในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน

5.นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1

มุมมองพื้นฐานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

 • บริษัทให้ความสำคัญต่อลูกค้าในการพิจารณากำหนดทิศทางนโยบายของธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของลูกค้าและสังคมโดยรวม โดยดำเนินการจัดสรรการบริการด้านประกันภัยและบริการที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพสูงสุด

  นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการของบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการอันเป็นนโยบายพื้นฐานเพื่อกำหนดกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กร และมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

2

กรรมการและคณะกรรมการบริษัท

 • บทบาทของกรรมการและคณะกรรมการ
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งเป็นหน้าที่สําคัญในการบริหารจัดการและดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับและดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 • จำนวนกรรมการบริษัทองค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง
  จำนวนของกรรมการบริษัทต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะต้องคงอัตรากรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

  กรรมการอิสระคือผู้ที่มีประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายสามารถประยุกต์ใช้มุมมองจากภายนอกกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางกฎหมาย ความต้องการของผู้บริโภคและการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะลาออกจากตำแหน่งในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อธุรกิจ

3

คณะกรรมการตรวจสอบ

 • บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจริยธรรมธุรกิจ

 • จำนวนกรรมการตรวจสอบองค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง
  กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงินซึ่งสามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

4

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจ

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทและธุรกิจในกลุ่มให้เป็นไปอย่างคล่องตัวภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป

 • รองประธานกรรมการบริหาร
  มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจในแต่ละแผนกให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องแก่บริษัท และธุรกิจในกลุ่ม

5

การแก้ไขและการยกเลิก นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้จะได้รับการแก้ไขและยกเลิกโดยมติของคณะกรรมการ บริษัท อย่างไรก็ตามการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมบางส่วนสามารถทำได้โดย รองประธานบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์ขององค์กร

6

แผนก / ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายบริหารความเสี่ยง

ภาวะแวดล้อมของการบริหารบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากประกอบกับความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญและบริหารมีความหลากหลายและซับซ้อน คณะกรรมการบริษัทขอแถลงนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เพื่อสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมั่นคงของบริษัท ยอมรับความเสี่ยงของบริษัทเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ความเสียหาย ควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปด้วยดี และจัดการความเสี่ยงในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ (Solvency Regulations) และ กฎหมายอื่นๆ ที่ออกโดยองค์กรที่มีอำนาจ เพื่อให้แน่ใจถึงความมั่นคงทางการเงิน เช่นเดียวกับความมั่นคงและความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ
บริษัทจะติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้และกำหนดกรอบนโยบายการจัดการที่เหมาะสม

นโยบายการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

 • คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยในการเสนอรายชื่อดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ปราศจากอคติ เพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน

บริษัท มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนแก่พนักงาน ดังต่อไปนี้

 • พิจารณาโครงสร้างของผลตอบแทนของบุคลกรที่จะจัดจ้าง และการเก็บรักษาบุคคลากรอันมีคุณค่าไว้ในองค์กร

 • โครงสร้างของผลตอบแทนจะต้องสอดคล้องกันระหว่างแผนธุรกิจและการเจริญเติบโตของพนักงาน

 • โครงสร้างของผลตอบแทนจะสะท้อนถึงผลลัพท์ในระยะกลางและระยะยาวของพนักงาน รวมถึงความคิดริเริ่มต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

 • ปัจจัยสำคัญของโครงสร้างของผลตอบแทนคือ การบรรลุเป้าหมายความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อพนักงาน องค์กรและกลุ่มผู้ถือหุ้น

นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

วัตถุประสงค์ของการกำหนดกรอบนโยบายการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การรับประกันภัย การทำสัญญาประกันภัยต่อ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฐานะเงินกองทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความพร้อมของระบบและบุคลากรในการรองรับการลงทุนและให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

การพิจารณาการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยการนำเสนอโดยคณะกรรมการลงทุน โดยคำนึงถึงความมั่นคงเป็นลำดับแรก โดยลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ ประกอบกับการคำนึงถึงสภาพคล่อง เพื่อจัดสรรกระแสเงินสดตามระยะเวลาจ่ายให้สอดคล้องกับหนี้สินภาระผูกพันที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ และให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่คณะกรรมการลงทุนกำหนด สัดส่วนและประเภทสินทรัพย์ลงทุนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงสร้างการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมลงทุน ได้แก่ การอนุมัติรายการลงทุน โดยผู้บริหาร การจัดทำกรอบนโยบายและแผนการลงทุน การควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย การติดตามผลการลงทุนและสถานะของสินทรัพย์ลงทุน โดยคณะกรรมการลงทุน การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากฝ่ายลงทุน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่สำหรับแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยได้ภายใต้กรอบนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับความเห็นชอบได้แก่ การบริหารจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และบริการสำรวจภัย

สัดส่วนของสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้เป็นไปตามกรอบนโยบายลงทุน ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินที่ฝากเงิน และผู้ออกหลักทรัพย์ต้องไม่ต่ำว่า A-

การลงทุน

บริษัทมีนโยบายในการลงทุน โดยนำเม็ดเงินที่ได้จากการดำเนินธุรกิจไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารความเสี่ยง   ดาวน์โหลด
สินทรัพย์ลงทุน   ดาวน์โหลด