ติดต่อ

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น12, 14 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


โทรศัพท์ : 02-119-3000 (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)

อีเมล์: cs@sompo.co.th

เว็บไซต์: https://www.sompo.co.th

การปฎิบัติตามข้อกำหนด

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า และเห็นความสำคัญของข้อมูลตอบกลับจากลูกค้า

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Compliance ขึ้น หน่วยงานนี้นอกจากจะทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งและกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทประกันวินาศภัยแล้วยังมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลตอบกลับต่าง ๆ (feedback) จากลูกค้า

บริษัทยินดีรับคำชม คำแนะนำ และคำร้องเรียนต่าง ๆ จากท่านเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

คำชมเชย

หากท่านรู้สึกประทับใจในบริการดีเยี่ยมของพนักงานท่านใดเป็นพิเศษ ท่านสามารถเขียนคำชมพนักงานท่านนั้นมายังบริษัทคำชมของท่านจะช่วยสร้างกำลังใจให้กับพนักงานที่มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี

คำแนะนำ

หากท่านมีคำแนะนำที่ต้องการให้บริษัทปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ก็ตาม ท่านสามารถส่งคำแนะนำเหล่านั้นมายังบริษัท

คำร้องเรียน

หากท่านประสบปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทและต้องการที่จะร้องเรียน ท่านสามารถส่งคำร้องเรียนมายังบริษัท คำร้องเรียนของท่านจะถือเป็นความลับและบริษัทจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาของท่าน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ของสำนักงานคณะกรรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้ง และการดำเนินการหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่องการชดใช้สินไหมทดแทน ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบคำร้องเรื่องร้องเรียนได้ที่นี่ และกรอกข้อความพร้อมแนบหลักฐาน ประกอบการร้องเรียน ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

  • หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนมายังบริษัทด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสารหรือทางอีเมล์ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาหลังจากได้รับเอกสารประกอบครบถ้วนและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายใน 3 วัน