การเปิดเผยข้อมูลบริษัท

หัวข้อURL
0. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย  ดาวน์โหลด
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
  1.1 ประวัติบริษัทhttps://www.sompo.co.th/page/vision
  1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
  1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย https://www.sompo.co.th/page/port_of_underwriting
  1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย https://www.sompo.co.th/page/non_motor_claim
https://www.sompo.co.th/page/motor_claim
2. กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
  2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท https://www.sompo.co.th/page/governance
  2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท https://www.sompo.co.th/page/organization
  2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท https://www.sompo.co.th/page/board_director
  2.4 คณะกรรมการชุดย่อย
      2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ https://www.sompo.co.th/page/audit_committee
      2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง https://www.sompo.co.th/page/risk_management_committee
      2.4.3 คณะกรรมการลงทุน https://www.sompo.co.th/page/investment_committee
      2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี) N/A
      2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี) N/A
      2.4.6 คณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี) N/A
  2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร https://www.sompo.co.th/page/governance
  2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) https://www.sompo.co.th/page/governance
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
  3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) https://www.sompo.co.th/page/governance
  3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) https://www.sompo.co.th/page/alm
4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย https://www.sompo.co.th/page/underwriting
5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย https://www.sompo.co.th/page/alm
6. การลงทุนของบริษัท https://www.sompo.co.th/page/governance
7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง https://www.sompo.co.th/page/port_of_underwriting
8. ความเพียงพอของเงินกองทุน https://www.sompo.co.th/page/capital_adequacy
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว https://www.sompo.co.th/page/financial_report